PROIECTE | Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu"

JMCoE-USC | Despre proiect

HOME / JMCoE-USC

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can not be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

Lansarea proiectului Jean Monnet Centre of Excellence

JMCoE-USC «Consolidarea și schimbul de cunoștințe despre Uniunea Europeană» în cadrul Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul.

Finanțat de Comisia Uniunii Europene, proiectul este preconizat să fie implementat în perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026.

Obiectivele generale ale proiectului prevăd:

  • Aprofundarea predării, cercetării și reflecției disciplinelor UE pentru Europeniza re programelor universitare, în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii
  • Promovarea dimensiunii și valorilor Europene în învățămîntsuperior al Republicii Moldova.
  • Comunicare, dimensiunii și sporire vizibilității rezultatelor acțiunii către publicul larg în încurajarea dialogului dintre mediul academic / grupurile profesionale / membrii societății civile.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului pot fi menționate:

  • asimilarea de către studenții de la ciclul II – masterat și ciclul III – doctorat a instrumentelor diplomației europene, conținuturilor poli- ticilor europene cu scopul de ași lărgi cultura profesională și competitivitatea pe piața muncii;
  • instruirea studenților și a tinerilor profesioniști cu cunoștințe despre subiectele Uniunii Europene relevante pentru viața lor academică profesi- onală;
  • îmbunătățirea abilităților lor civice și integrarea și diversificarea disciplinelor legate de UE în cadrul programelor propuse studenților de către instituția de învățământ superior;
  • organizarea de conferințe și seminare științifice menite să stimuleze dialogul între oamenii de știință și politicienii/grupurile profesionale/societatea civilă din Republica Moldova.
  • Promovarea incluziunii, echității, Excelenței, creativității și inovării în instituțiile și politicile din domeniul educației și formării;
  • Implicarea activă a tinerilor în procesul de discuții și reflecție asupra UE la nivel local; finalizarea programelor de studii cu noi cursuri pe teme europene;
  • Verificarea modelului educațional interdisciplinar în timpul prelegerilor interactive la școala de vară

Alte acțiuni specifice ale proiectului constituie:

— elaborarea a 2 cursuri universitare: „Studii empirice privind identitatea europeană ca factor de integrare în UE” și ”Integrarea Europeană”.

— elaborarea a câte 2 articole științifice pentru anul de studii pe tematica proiectului de fiecare membru al echipei, constituită din 5 persoane de bază.

— organizarea Seminarului științifico-analitic «Politica Parteneriatului Estic după 2020».

— organizarea anuală conferinței științifice pentru tineri cercetători.

 — publicarea articolelor în reviste științifice în țară și peste hotare.

— participarea la evenimente de diseminare, comunicare și informare la nivel național și european.

Implementarea proiectului va avea un impact major pentru promovarea extinsă a imaginii Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul în continuă perfecționare a procesului de studii ce pregătește profesioniști în domeniile relații diplomatice, relații internaționale, administrație publică, drept comunitar, relații economice internaționale prin europenizarea curriculei universitare.

De asemenea, prevede susținerea și lărgirea spațiului de influență a Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul în mediul academic din UE – semnarea acordurilor de colaborare.

Toate acestea, pentru a multiplica autoritatea academică a instituției în scopul atragerii a tot mai mulți aspiranți, de a face studii de masterat și doctorat la Universitătea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul.

Ludmila Golovataia,

doctor în științe economice,

conferențiar universitar,

coordinator al proiectului